PŘEČTĚTE SI NAŠE PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky

I. Slovníček pojmů a použití Portálu

1) Slovníček pojmů:

a) Portál – portál Najdikouce.cz založený za účelem zprostředkování služby Koučinku ze strany Kouče Zájemci. Portál je autorským dílem i databází ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Zprostředkovatel vykonává veškerá majetková práva vztahující se k Portálu. Obsah Portálu nelze uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil Zprostředkovatel předem souhlas.
b) Koučink – služba spočívající v provedení procesem podporujícím hledání individuálních řešení a rozvoje člověka v různých oblastech soukromého či pracovního života
c) Kouč – osoba poskytující službu Koučinku
d) Zájemce – uživatel Portálu, který má zájem o Koučink. Zájemce může být fyzická i právnická osoba
e) OZ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
f) Zprostředkovatel – společnost Najdi kouče s.r.o., IČ: 11997249, se sídlem Nové Sady 988/2, 602 00 Brno, provozovatel Portálu.
g) Smlouva – smlouva o užívání systému Portálu, uzavřená v elektronické podobě mezi provozovatelem Portálu (dále jen Portálem) a Zájemcem
h) Obchodní podmínky – podmínky upravující fungování a využívání Portálu
i) Transakce – proces reakce na nabídku Prodávajícího s cílem uzavření kupní smlouvy prostřednictvím Portálu
j) Zprostředkovaná smlouva – smlouva uzavřená prostřednictvím Portálu, mezi Zprostředkovatelem, který jedná jménem a na účet Kouče a Zájemcem

2) Provozovatelem Portálu je Najdi kouče s.r.o., IČ: 11997249, se sídlem Nové Sady 988/2, 602 00 Brno
3) Provozovatel prostřednictvím Portálu vyvíjí činnost k tomu, aby Kouč měl možnost prostřednictvím Portálu uzavírat se Zájemci smlouvy o Zprostředkované smlouvy.
4) Zprostředkovatel není účastníkem smluvních vztahů mezi Koučem a Zájemcem. Zprostředkovatel nenese žádnou odpovědnost za splnění povinností ze Zprostředkované smlouvy ani nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou Zájemci na základě nebo v souvislosti se Zprostředkovanou smlouvou. Zprostředkovatel zprostředkovává pro jednotlivé Kouče uzavření Zprostředkované smlouvy s jednotlivými Zájemci. Zprostředkovatel jedná vždy jménem a na účet Kouče a je zároveň místem platebním pro úhradu ceny díla dle Zprostředkovávané smlouvy
5) Kliknutím na některé odkazy na Portálu může dojít k opuštění Portálu a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.
6) Použití Portálu je pro Zájemce bezplatné. Náklady vzniklé Zájemci při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Zprostředkované smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
7) Veškerá prezentace Kouči poskytovaných služeb, umístěná na Portálu, je informativního charakteru a Kouč není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně této služby. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Zprostředkovatel není povinen kontrolovat věcnou správnost nabídek Kouče a údajů o něm uvedených na Portálu a nenese jakoukoliv odpovědnost za pravdivost těchto nabídek nebo údajů a není jakkoliv jinak odpovědný za jejich obsah.

II. Zájemce a jeho povinnosti

1) Zájemcem může být fyzická osoba, která dosáhla alespoň 15 let věku a dosáhla plné svéprávnosti, případně právnická osoba podle ust. § 118 a násl. OZ
2) Zájemce prohlašuje, že veškeré údaje, které poskytl při registraci a/nebo objednávce jsou úplné a správné a je si vědom své odpovědnosti za škodu v případě opaku.
3) Zájemce je povinen při užívání Portálu dodržovat právní předpisy, je povinen vždy respektovat práva Portálu a třetích osob, zejména při nakládání autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví. Uživatel zejména nesmí:
3.1 užívat Portál v rozporu s těmito Podmínkami,
3.2 komerčně užívat kterékoli části Portálu způsobem způsobilým poškodit Zprostředkovatele, Portál a/nebo Zájemce
3.3 zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Portálu, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Portálu
3.4 používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Portálu. Portál je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Zájemců nebo Zprostředkovatele a který je v souladu s jeho určením.
3.5 používat Portál v rozporu s právním řádem České republiky
4) Zájemce výslovně souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavření Zprostředkovávané smlouvy a výslovně souhlasí s elektronickou fakturací.

III. Uzavření smlouvy

1) Zájemce je oprávněn uzavřít s vybraným Koučem Zprostředkovanou smlouvu tak, že reaguje na nabídku Kouče učiněnou prostřednictvím Portálu Zprostředkovatele, prostřednictvím tohoto rozhraní Zájemce projeví svou vůli uzavřít Zprostředkovanou smlouvu, zejména vyslovením souhlasu a vůle být vázán těmito VOP. Samotným odesláním objednávky nedochází k uzavření Zprostředkovávané smlouvy.
2) Portál obsahuje informace o službách Koučinku, a to včetně uvedení cen za časovou jednotku Koučinku. Ceny Koučinku jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny Koučinku zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní Portálu. Tímto ustanovením není omezena možnost Kouče uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3) Zprostředkovatel si vyhrazuje právo stanovit množstevní limity vztahující se k objednávanému Koučinku, když v takovém případě není možné učinění objednávky Zájemcem nad stanovený množstevní limit.
4) Pro objednání zboží vyplní Zájemce objednávkový formulář na Portálu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
4.1. objednávané službě Koučinku (objednávaný Koučink „vloží“ Zájemce do elektronického nákupního košíku na Portálu), cenu a označení Kouče
4.2. způsobu úhrady ceny Koučinku
4.3. informace o Zájemci (fakturační údaje)
4.4. další informace – volitelné informace, pokud zde budou uvedeny požadavky Zájemce, není na jejich splnění právní nárok a je pouze na uvážení Kouče, zda budou splněny, a to vždy v závislosti na možnostech daného Kouče
5) Před zasláním objednávky Zprostředkovateli je Zájemci umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Zájemce zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Zájemce Zprostředkovateli kliknutím na tlačítko „objednat“. Odesláním objednávky potvrzuje Zájemce správnost údajů v ní uvedených. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
6) Zprostředkovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství, výše ceny díla, apod.) požádat Zájemce o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
7) Smluvní vztah mezi Zájemcem a Koučem vzniká úhradou ceny Koučinku. Potvrzení o úhradě (daňový doklad) zašle Kouč Zájemci neprodleně po úhradě ceny díla. Doručení potvrzení o přijetí objednávky není uzavřením Zprostředkovávané smlouvy.

IV. Práva a povinnosti Zájemce – spotřebitele

1) Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Koučem, který je podnikatelem (dále také jako „Spotřebitel“). Spotřebitel svá práva z uzavřené smlouvy či případná práva z odpovědnosti za vady plnění uplatňuje vždy u Kouče.
2) Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů (v této lhůtě musí Spotřebitel odstoupení od smlouvy alespoň odeslat). Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy.
3) Kouč vrátí do 14 dnů od odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu Spotřebiteli všechny peněžní prostředky, které od něho přijal.
8) Spotřebitel nenese žádné další náklady spojené s uzavřením smlouvy na dálku vyjma nákladů spojených s poskytnutím připojení k internetu, které hradí svému poskytovateli internetového připojení.
9) Formulář k odstoupení od smlouvy je ke stažení zde
10) Kouč je povinen dodat věc či službu ve shodě se smlouvou a bez právních a faktických vad. Plnění musí být poskytnuto v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní Kouč v jakosti střední.
11) Spotřebitel nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, o které musel s vynaložením obvyklé pozornosti vědět již při uzavření smlouvy, nebo kterou sám způsobil.
12) Jakmile Spotřebitel zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu Zprostředkovateli, nebo Kouči, aby vada mohla být přezkoumána.
13) Osoba, u níž byla vada uplatněna je povinna vydat Spotřebiteli k jeho výzvě písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje. Zprostředkovatel, nebo Kouč zároveň informuje Spotřebitele o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace. Osoba, u níž byla reklamace uplatněna nebo jí pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se účastníci nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
14) Je-li vada odstranitelná, může se Spotřebitel domáhat buď doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit, může Spotřebitel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.
15) Nemá-li podle smlouvy o dílo plnění Prodávajícího náležité vlastnosti, může Spotřebitel požadovat i dodání nového plnění bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze části plnění, může Spotřebitel požadovat jen dodání součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Neodstoupí-li Spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového plnění bez vad, na výměnu nebo doplnění jeho součásti, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové plnění věc bez vad, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli způsobilo značné obtíže.
16) V případě právní vady plnění Prodávajícího (nepřichází-li v úvahu nároky dle předchozích odstavců) je Spotřebitel zpravidla oprávněn od smlouvy odstoupit.
17) V případě práva na odstoupení od smlouvy po, byť částečném plnění ze strany Kouče, může Spotřebitel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro Spotřebitele význam, může věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.“

V. Koučink a jeho specifika

1) Koučovací sezení mohou být osobně, emocionálně a fyzicky náročná. Zájemce projeví maximální úsilí aby měl nejvhodnější podmínky pro zvládnutí sezení. Pokud Zájemce usoudí, že nesplňuje shora uvedená specifika a Koučink by nemusel přinést očekávaná pozitiva, pak je povinen o tom Kouče informovat a navrhnout odložení Koučinku, a to nejméně 24 hodin před dohodnutým začátkem Koučinku. Na přesun dohodnutého Koučinku není právní nárok a Kouč mu může vyhovět jen s ohledem na své kapacitní možnosti.
2) Zájemce není v žádném případě oprávněn použít, zpřístupnit třetím osobám nebo reprodukovat postupy, techniky, prezentace, metodologie, precedenty, materiály či know-how, které budou použity v koučovacích činnostech (dále též společně „materiály”). V případě porušení tohoto ustanovení, odpovídá Zájemce Kouči za vzniklou škodu.
3) Kouč v žádném případě neodpovídá za škodu, či jinou majetkovou či nemajetkovou újmu, která Zájemci může vzniknout v důsledku psychického, fyzického nebo emocionálního stresu nebo nepohody (nebo v případě jiné takové podmínky) způsobené přímo nebo nepřímo působením Koučinkem. Zájemce bere na vědomí, že Koučink může být psychicky náročný, a prohlašuje, že Koučink podstupuje na vlastní riziko a nebezpečí. Pokud by třetí osoba proti Kouči vznesla jakýkoliv nárok na náhradu škody vzniklé v souvislosti s Koučinkem, je klient povinen uhradit Kouči veškeré náklady, které mu s takovým nárokem vzniknou a to včetně případné náhrady škody.
4) Kouč neposkytuje žádné záruky, že Koučink povede k výsledku, který podle představ Zájemce. Výsledky Koučinku jsou velmi individuální a záleží na mnoha okolnostech, které není možné předem predikovat. Kouč v žádném případě neposkytuje žádné záruky za výsledek, ani za něj neodpovídá.

VI. Zpracování a Ochrana osobních údajů

1) Portál zpracovává osobní údaje Zájemců, kteří vyplní registrační formulář a/nebo údaje do objednávky. Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
2) Zájemce výslovně souhlasí se zpracováním těch svých osobních údajů, které poskytl Portálu při registraci a/nebo objednávce. Zájemce dále souhlasí s předáním osobních údajů třetí osobě, za účelem poskytnutí Koučinku, případně za účelem zaslání reklamních sdělení.
3) Bližší informace o zpracování osobních údajů Zájemce jsou k dispozici v záložce GDPR na Portálu: zde

VII. Právní řád a řešení sporů

1) Vztahy, práva a povinnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí Českým právním řádem, zejména zákonem 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.
2) Veškeré spory vzniklé mezi Portálem a Uživatelem budou s konečnou platností řešeny u obecných soudů.
3) Česká obchodní inspekce byla pověřena mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi Portálem a Zájemce (spotřebitelem) ze Smlouvy ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů) a mezi Zájemce a Koučem ze Zprostředkované smlouvy. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro Zájemce zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro Zájemce je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

VIII. Ustanovení závěrečná

1) Tyto Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti osob využívajících Portál při vstupu na Portál ,
a dalším používání Portálu, jakož i další právní vztahy s tím související. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem zveřejnění na Portálu. Portál je oprávněn tyto obchodní podmínky dle potřeby aktualizovat, zveřejněním aktualizovaných podmínek na Portálu pozbývají původní podmínky platnosti a účinnosti, vyjma ustanovení, která by znamenala zhoršení práv v neprospěch Spotřebitele.

Účinnost od 1.11.2021

Formulář odstoupení od smlouvy ke stažení zde

HLEDÁTE SVÉHO KOUČE A NE A NE HO NAJÍT?

Rádi vám s výběrem pomůžeme!

Vyplňte váš e-mail a my se s vámi spojíme. Zdarma Vám vybereme kouče, který bude odpovídat vašim požadavkům ohledně tématu, časového rozvržení a dalších parametrů.