Jak se může křesťan vzdělávat v seberozvoji?

K rozhovoru jsem přizvala dvě koučky z týmu Najdi kouče, které se věnují křesťanskému koučinku:

Magdalénu Strejčkovou – koučku, lektorku, fejetonistku a také autorku tvůrčích projektů jako Poetický koučovací diář Najdi kouče nebo Sebekoučovací záložky 

a

Veroniku Daňkovou – životní koučku a lektorku, která koučuje nejen v češtině, ale také ve francouzštině, ruštině a angličtině. 

Dámy, jak se může křesťan vzdělávat v seberozvoji?

Magdaléna: 

Jak chce! Jakýkoliv rozvoj je dobrý, pokud je ve shodě s Boží vůlí a není proti svědomí a morálce. Křesťan je taky člověk! Možností seberozvoje je všude spousta. Nabídek vyskakuje na každém rohu hafolt. A je dobré dávat světu signál, že i křesťané jsou normální lidé, kteří na sobě pracují, aby mohli dát sobě i lidem kolem to nejlepší. A spousta křesťanů to tak skutečně dělá, cítí se povolaných k různé službě, pracují na sobě a přináší to očividné plody.

Veronika:

Úkolem každého křesťana je růst a rozvíjet, nést ovoce v souladu se svou vírou a hodnotami Bible. Člověk ale nežije odděleně jen duchovně, takže do toho logicky spadá i oblast myšlení, tedy duševní stránka člověka a tělo jako celek. Mimo to by mělo být součástí života každého křesťana studium Bible, praktikování duchovních disciplín a uvádění získaných poznatků prakticky do každodenního života, kde proměna charakteru a růst hrají důležitou roli. 

Co je křesťanský koučink? (A v čem se liší od jiných přístupů v koučinku?) 

Magdaléna: 

Křesťanský koučink se neodlišuje od běžného koučinku. Stojí na důvěře v klienta, že vše potřebné, co potřebuje k řešení své situace zná on sám a on sám je nejvíc kompetentní poradit si se svou situací. Stojí také na důvěře v proces koučovacího rozhovoru, který je funkční a je profesionálně veden. A křesťanský koučink stojí i na důvěře v Boží přítomnost a Boží vedení. Své lidské schopnosti a síly kouč přijal jako hřivny od Boha, je si toho vědom a používá je a množí pro dobro a službu druhým. V křesťanském koučinku se mohou otevřít i duchovní témata křesťanského života, růstu ve víře, osobních krizí jednotlivců, ale řeší se i otázky, jak žít víc život v tomto světě naplno s Bohem, jako křesťan v církvi atd. To může řešit věřící i s nevěřícím koučem, ale vím, že právě ta důvěra v Boží vedení i oboustranná modlitba (byť skrytá a nevyslovená, která tam nemusí, ale může po vzájemné dohodě být) je právě důvodem, proč křesťan rád vyhledává právě křesťanského kouče. 

Veronika: 

V zásadě neexistuje žádný křesťanský koučink, jen koučink – stejně jako business koučink nebo koučink zdravého životního stylu. Křesťanský koučink používá stejné metody a dovednosti jen navíc integruje biblický pohled na svět a prakticky zahrnuje, co nás učí Bible při práci s klientem. Kouč pomáhá rozeznat plný klientův potenciál na osobní a profesionální rovině. Coby kouč křesťan pracující s klientem praktikujícím svou víru vím, v jakém rámci mohu pracovat a tak mu ještě efektivněji pomoci.

Kdo jsou křesťanští koučové a proč to dělají? 

Magdaléna:

Křesťanští koučové jsou obyčejní smrtelníci, tak jako jiní koučové z tohoto světa. Jsou to lidé praktikující svou víru v běžném životě. Bohem jim byly dány určité hřivny (kompetence), oni je rozeznali a množí je. Spolupracují tak s Bohem na lepší tváři tohoto světa a svou profesí pomáhají. Absolvovali koučovací výcvik (obvykle výcvik v křesťanském koučinku) a nadále rostou a vzdělávají se. Jsou to normální lidé z pracovního procesu, ale i řeholnice a kněží.

Veronika: 

Jsem kouč profesionál a chci profesionálně pomáhat svým klientům nehledě na jejich vyznání či duchovní zaměření. Jelikož jsem věřící, což je neoddělitelná součást mého života, pomáhám také na profesionální úrovni křesťanům, kteří touží růst a rozvíjet se. Vědomí toho, z jakého hodnotového rámce vycházím ve svém životě,  může mnohým křesťanům tento fakt usnadnit výběr kouče už z toho předpokladu, že budeme při vzájemné spolupráci stavět otevřeně na hodnotách a přístupech, které jsou pro nás společné a to i na duchovní úrovni. Myslím si, že obecně pro výběr kouče je to jeden z důležitých faktorů, který určuje, zda spolupráce bude nebo nebude dlouhodobě fungovat.

Může křesťanský koučink absolvovat i nekřesťan? 

Magdaléna:

Křesťanský koučink může absolvovat kdokoliv. Ani nemusí vědět a poznat, že je v rukou křesťanského kouče. Ale pokud bude chtít řešit témata z oblasti duchovního života a každodenního žitého křesťanství, může se po křesťanském kouči pídit, protože mu tak nějak v nastavení hodnot více rozumí. A je tam i to společné duchovní flow a důvěra v Boží vedení. A to pro mnohé věřící není zanedbatelné.

Veronika: 

Kouč křesťan může pomáhat profesionálně komukoliv. Koučuje-li křesťan – křesťana zakládá se tento vztah i celý koučovací rozhovor mimo nároky etického rámce také na jasném biblickém rámci a hodnotách a také vědomí toho, že Bůh nás vede, což je pro věřícího člověka zcela jasně přidaná hodnota a eliminuje nedorozumění a úskalí na duchovní úrovni. 

Nekříží se koučink s křesťanskými hodnotami?

Magdaléna:

Žádné křížení v tom nevidím. Naopak dobře vedený koučink podporuje v osobnostním růstu, v upevňování se v tom dobrém a hodnotném, v nastavení a udržení třeba právě priorit v životě každého křesťana i v duchovním zrání. 

Možná tato forma není zatím ještě stále tak známá, podporovaná i doceňovaná mezi křesťany, ale rozhodně je funkčním nástrojem a dobrým pomocníkem pro každého věřícího člověka.

Veronika: 

Tuto otázku dostávám často od křesťanů právě s obavami, zda je koučování vůbec slučitelné s hodnotami jejich víry. Využíváme dovednosti a metody právě v souladu s hodnotami a vycházíme z určitého referenčního rámce vycházejícího z duchovního rámce koučovaného. Já to vidím tak, že právě při koučovacím rozhovoru je prostor pro to maximálně využít to, co je do nás vloženo, naše dary a talenty a následně zcela prakticky využít v životě a službě. Prostě rozvíjíme potenciál, se kterým jsme stvořeni. 

Mohou se křesťané vzdělávat moderními metodami?

Magdaléna:

Jednoznačně. Křesťané jsou normální lidé. Jsou Kristovi. A jejich povinností je žít naplno svou identitu v tomto světě. Učit se být lepšími lidmi k obrazu svého Stvořitele. A k tomu prostě patří zájem o dobré věci a seberozvoj sloužící k lepšímu poznání sebe sama i druhých a k naplnění poslání, které tu každý na zemi máme.

Veronika:

Samozřejmě.

Co koučink může přinášet křesťanům?

Magdaléna: 

Koučink může přinášet křesťanům to, co ostatním lidem. Motivaci, nové poznání o sobě, vyřešení nesnadných situací, orientaci v jejich spletitých situacích. S Boží pomocí může vnést znovu světlo do jejich třeba dočasně setmělého života i obnovu duchovního života a povzbuzení.

Veronika: 

Osobní (zahrnující i duchovní rovinu života) a profesionální růst. Je to rozhovor, který vede ke změně a příležitost pro křesťany probrat život a službu. Kouč nesmí radit, a ani není jeho úkolem hodnotit nebo říkat co a jak dělat. Jeho úkolem je podporovat a povzbuzovat v růstu a změně tam, kde klient vnímá potřebu změny. 

Jedná se o pomáhající profesi, při které používáme naslouchání a kladení otázek jako jeden z hlavních nástrojů, ale také povzbuzování, vykazatelnost či radost z úspěchu. Je pro všechny křesťany, kteří chtějí sami sebe, svůj život a službu posunout od “dobrého ke skvělému.”, kde objevujeme záměr pro život a umožňujeme každému jednotlivci konkrétně a prakticky naplnit jeho povolání a poslání tady na tomto světě. 

Jak jste se dostaly ke koučinku a co vás vedlo stát se koučem?

Magdaléna:

Do koučinku jsem byla hozena. Neměla jsem zdání, o co jde. Byla jsem vyslaná za naši organizaci se vzdělat v tomto směru a byla jsem vhozená do úplně neznámé vody. Koučink ukončil můj gaučink 🙂 a vnesl svěží smysluplný vítr do mého života. Stal se mým parťákem a na vlastní kůži jsem se přesvědčila, že doslova mění životy. Jsem za toto poznání nesmírně vděčná. Nejvyššímu Šéfovi i mému šéfovi!

Veronika:

Já ráda říkám, že mi koučink otevřel oči a změnil život. Ocitla jsem se ve svém životě ve fázi, kdy jsem cítila, že potřebuji něco zásadně změnit. Toto rozhodnutí a odvahu využít služby kouče beru jako boží vedení a jednání v mém životě, jelikož jsem si následně více a lépe uvědomila své povolání a poslání a také ještě lépe ujasnila smysl, pro který tady na Zemi jsem a začala ho sebevědomě doplňovat.

S jakými tématy vás klienti nejčastěji navštěvují? 

Magdaléna:

Už jsem něco naznačila výše. Jsou to běžná témata života, vztahů, pracovních záležitostí, priorit, rozhodování. Ale křesťané právě navíc řeší i duchovní život se svými vzlety i pády, život v řádu desatera, život s modlitbou, svůj život a poslání v církvi, morální otázky hledající správné odpovědi podle Božího řádu a plánu, důležitá rozhodnutí podle Boží vůle atd.

 Veronika: 

Musím říct, že témata se často moc neliší od běžných a v mnohém se překrývají.  Nejčastěji mě vyhledávají ti, kteří chtějí svůj křesťanský život žít aktivně a podílet se na životě v církvi či ve společenství a jiných aktivitách, a proto hledají cesty, jak nejlépe skloubit zaměstnání s křesťanskou službou, jak být lepším vedoucím či jak lépe vést druhé nebo jako přistupovat k rozvoji sebe samého v kontextu života tak, aby naplnili boží povolání.

Ryze filozoficky – neuzavíráte se tím, že děláte křesťanský koučink, v nějakém myšlenkovém systému, který se pro koučink nakonec může u klienta ukázat jako neproduktivní?  

Magdaléna:

Důvěřujeme, že jsme dobrým nástrojem v rukou Nejlepšího. Máme svobodnou vůli a činíme kroky k pomoci druhým. Bohu důvěřujeme, ale nejsme slepé ovce. Práce je na nás. A my vedeme klienta k jeho samostatnosti a v zodpovědnost, která má před Bohem své místo a On se z našeho růstu a vzájemného obohacování raduje.  Věříme, že nám žehná, je s námi, ale nebere nám svobodu. Uzavření v jakémkoliv systému bychom se této svobody a vykročení k zodpovědnému životu za sebe ale s Ním zříkali. A to by byla škoda. Ta radost a požehnání ze svobodného a zodpovědného života s Bohem stojí za to.

Veronika:

Právě naopak, vychází to z křesťanské víry, kdy naplňujeme  naše poslání jako Boží děti a dosahujeme svobody a plného lidství, tak jak nás vybízí Bible. Každý člověk má svobodnou vůli i zodpovědnost za svůj život, a stejně tak tuto svobodu i zodpovědnost uplatňuje, ať už je křesťan či nikoliv a dělá rozhodnutí, která jeho život ovlivňují a to i z pohledu věčnosti.

Platí se za křesťanský koučink?

Magdaléna:

Ano, křesťanský koučink je placená služba, tak jako běžný koučink. Je na každém kouči, jakou cenu si podle svého svědomí nastaví. Mezi všemi kouči je běžné, že se stanoví nějaká taxa, ale jsou časté i ochutnávky zdarma a různé akce, slevy, pro bono hodiny či koučink za kafe. Je potřeba znát svou cenu, ale umět přistupovat k jednotlivcům i individuálně. Je častou mýlkou, že práce v církvi je zadarmo, že křesťan si za dobrou práci nemůže žádat odměnu, že by to byl snad hřích. Je načase tyhle předsudky překonávat. Dobrá práce zaslouží dobrou odměnu. Tohle je v pořádku.

Veronika: 

Ano, je to placená služba. Tím, že za danou službu platím, vyjadřuji, že daný proces beru opravdu vážně a jsem ochoten investovat do svého růstu. Je to důležité pro obě strany pro kouče i pro koučovaného. Vím, že v některých společenstvích, lze koučink využít jako bonus pro dobrovolníky, kteří se věnují nějaké křesťanské službě nebo někdy může být součástí koučink jako doplňková součást vzdělávání a růstu pracovníků v např. křesťanské organizaci nebo už i na některých školách je pro učitele. Pro mě osobně je důležité s jakou motivací a zájmem o koučování daný klient přichází. Jestliže pro něho moje služby z nějakého důvodu jsou finančně nedostupné, hledáme společně individuální řešení. 

Jaká jsou největší úskalí křesťanského koučinku? 

Magdaléna:

Myslím, že bude kouč i klient stavět na sobě. Bude chybět pokora a vědomí, že je tu Někdo, kdo je nad tím vším a my jsme tu s důvěrou v Jeho pomoc. Že člověk zpychne a bude si hrát na Pána Boha sám. Podobal by se pak tomu muži, který stavěl dům na písku. Až by se přivalila voda a vichřice, co by asi zbylo? 

V křesťanském koučinku stavíme dům na skále – na Bohu. Na pevných základech se dům nikdy nezřítí. V něm se může radostně žít, z jeho oken zaznívá radost a zpěv k Boží oslavě. A takovou oslavou takový povedený koučovací rozhovor opravdu je.

Veronika:

Nejtěžší je dát vidět jasně ten rozdíl, kde víra, pravda a vytrvalost jsou 3 principy, které vedou k pozitivní změně a proměně v životě koučovaného. Jako křesťané chceme stát pevně v tom, čemu věříme a také jednat a měnit svůj život tak, jak nás vyzývá Bible. To je největší úskalí je slevit z principů, kterým věříme a naopak neoslavit Boha tak, jak jsme povoláni. Je výzva pro každého křesťana a myslím, že o to větší, pokud svůj životní růst bereme vážně a necháme se koučovat. 

Stalo se vám něco výjimečného nebo vtipného při křesťanském koučinku?

Magdaléna:

Jsou to drobné okamžiky úžasu nad tím, jaký je Pán Bůh borec. Že se dotýká každého z nás a skutečně koná v životě zázraky. Nad tím člověk může jen s pokorou a díkem žasnout. Je to vždy obohacením a inspirací i pro mě. Pamatuji na jednoho klienta, který řešil dárek na Vánoce pro svou ženu. Nevěděl, kde se schovat, aby ho neslyšela, tak šel do auta. A ten dárek byl pro něj opravdu oříšek. Oceňuji, s jakou neskutečnou láskou, touhou a motivací hledal, čím svou ženu opravdu potěšit. Nakonec našel. A věřím, že jeho manželka byla opravdu překvapená a šťastná. Vrylo se to do mě a tenhle “autorozhovor” byl velkou inspirací a motivací i pro mě. Nejen k hledání těch pravých dárků z lásky. Objevila jsem  “autokoučink” . Holt, asi ta rychlá doba přináší i tuhle pružnost a originální řešení.

Veronika:

Mně připadá, že každý koučovací rozhovor se děje něco vyjímečného, protože dáváme sami sobě prostor pro růst a změnu, uvědomění  a současně jako křesťané dáváme prostor Bohu, což je nesmírně povzbudivé a obohacující. Prostě se necháme použít i inspirovat. Rovněž vtipné momenty jsou součástí nejednoho rozhovoru, když si klient přijde na nějaké svoje uvědomění, rozplete a rozklíčuje svůj způsob myšlení či poodkryje svůj pohled na věc –  a společně se díváme se na toz nadhledu či zpětně, který je užitečnější často to vyvolává úsměv. 

Děkuji vám za zajímavé odpovědi a nové poznatky 🙂

Připravila Lenka Kellnerová

HLEDÁTE SVÉHO KOUČE A NE A NE HO NAJÍT?

Rádi vám s výběrem pomůžeme!

Vyplňte váš e-mail a my se s vámi spojíme. Zdarma Vám vybereme kouče, který bude odpovídat vašim požadavkům ohledně tématu, časového rozvržení a dalších parametrů.